加入收藏   与我联系  网站简介              http://www.catholicdl.org

hmoob hom lus thiab ntaub ntawv


lus hmoob muaj tej zeem tias, muaj me ntsis txoj rawv lus suav , lus txam, txog kawg txia nrog lus hmoob lus co, yog thooj lub hauv paug ntw tshwm tawm los, qhov no ntshai nyiag coj nyiag siab xav yuad?

Lus hmoob faib 3 niam pawg, Sab Toob(Xya Xyi), Nruab nrab(Cheej Toob ), Sab Xyib(Tshab Cheej Tii)nyiag hom lus tseem muaj lwm yam sib txawv me ntsis, txawm tias yog hmoob los kuj muaj yug zej yug zos hais kam li lus thiab. Nyob hauv Tshab Cheej Tiib(川黔滇)hmoob cov lus faib ua 7 yam uas tsis sib xws me ntsis, nyiag hais nyiag lus los kuj muaj raws li yug lub zos hais kam li thiab, yog ib yam hmoob los kuj muaj nyiag lus sib txawv ntau heev, yuav luag siv tsis tau lus hmoob sib txuas lus. Hnov tej neeg uas mus tshuaj khov hais, txhua hom lus hmoob 60 feem pua yog chiv keeb ib lub hauv paug.

Sab Toob fab hmoob cov lus nyob xya xyi(湘西)lub tsawb Tsha Too Naj(川东南), Ej Xyi Naj(鄂西南), Cheej Too Pej(黔东北)thc teb chaws kwv yees muaj 110 vam leej hmoob siv hom lus ntawd. Nyob rab teb nruab nrab cov lus hmoob kwv yees muaj txog 210 vam leej hmoob siv hom lus ntawd. Cov teb chaws uas siv yog lub tsawb Cheej Too Naj(黔东南)thiab Cheej Naj Tsawb li Toob Fab(黔南州东部). Haj muaj Hwj Naj li Xyib Naj Fab, Kav Xyib Zooj Swes thiab Xaa Caa(三江)thc xeem nroog. Nyob sab xyib(西部)cov lus hmoob yog 3 hom lus uas nyiag coj nyiag sib txawv sib txuam loj tshaj plawg. Sib faib li ub li no rau txhua txhia lub zej zos teb chaws, siv cov lus no cov neeg ntau tshaj plawg. Cov teb chaws lus hmoob txuam ntxawg faib 7 hom. Faib ua Tsha Cheej Tiib(川黔滇)txawv me ntsis, Tiib Toob Pej(滇东北)txawv me ntsis, Kim Yaj(贵阳)txawv me ntsis, Hwem Swes(惠水)txawv me ntsis, Maj Sab(麻山)txawv me ntsis, Luj Puj Huj(罗泊河)txawv me ntsis, Tshooj AA Caa(重安江)txawv me ntsis, siv cov lus txawv no muaj txog 250 vam leej tshaj, ri sua nyob rau xeev Kim Tsawb tshwj tas Cheej Toob(黔东)sawv daws nyob li teb chaws raws li Tshab Naj(川南), Kuem Xyib Pej(桂西北)thiab xeev yeej naj txhua txhia teb chaws.

Coob leej hmoob paub lus suav, muaj tej haj yam paub lus yiv lus npaus lus lag thiab, dua li, kwv yees muaj 160 vam leej hmoob siv lus suav, lus Toom(侗), los lus co ua lub hauv paug qauv hais lus.

Nyob ntau lub teb chaws cov hmoob liv xwm zaj nkauj thiab hmoob pej xeem sib tshaj cav hauv I, twb hais txog hmoob Kwv Tiam(古代)muaj dua txwm ntawv, tom qab no vim ntau yam teeb meem ploj ntshis tas. Ib txhia teb chaws muaj veej tsab hais txog thaum ub hmoob ntaub ntawv, tab sis txog nyiam no hmoob tsis rov muaj thaum tej laus li ntaub ntawv lawm.

Ze tiam no los, ib txhia hmoob uas muaj plab plaw loj lim, vim ntw nto hmoob ntaub ntawv qhuab qhia rau hmoob, tej lub teb chaws tsim rau nws teb chaws siv, xws li Xyaa Xyi Sij Pav Thaj(湘西石板塘)zos tsim tawm xim fab txwm ntawv, Xyaa Xyi Sij Chis Kuem tsim cov txwm yooj yim kawm tau sai(湘西石启贵), Kim Tsawb Looj Som Huaj(贵州龙绍华)siv ntiaj ntug cov txwm sib ntxiv ua ke tsim phau me ntawv rau hmoob xyaum. Ze tiam no los, ib txhia teb chaws cov neeg tshaj ntuj lus, vim zoo rau kev tshaj ntuj lus kuj tsim ib cov ntawv hmoob, xws Pej Kej Lis(柏格理)ntawv hmoob (tiib Toob Pej 滇东北cov laus ntawv hmoob ), Hwj Thuj(胡托)ntawv hmoob thc. Tab txawm li no los, tshwj ziag Pej Kej Lis(柏格理)cov tseg, dua li ceeb laj ri tawm mus.

Tsoob Kuj hloov ua tshiab los, Tseem Hwv vim hmoob 3 hom lus nyiag tsim nyiag ib hom rau hmoob siv, haj muab Tiib Toob Pej(滇东北)cov ntawv laus hmoob daws ua txwm la tee tus qauv lub zam zuag los siv, tom qab no nyob ib txhia teb chaws sib qhia.

Ntuj nraud cov hmoob, nyiam no sawv daws siv li ntawv hmoob suav hu Xi Muj Laij ntawv hmoob. Xyoo 1949 tuaj ntawm Fab Kis teb Kav Tos Liv tug neeg tshaj ntuj lus hu Ee Pos Yaj(Bertrais)nyob Los Tsuas teb Laam Phwj La Paa(朗勃拉邦)kuag nrug hmoob zej zos tshaj ntuj lus li thaud, tsim tawm ib co txwm yooj yim, ho muaj lwm tug tshaj kev ntseeg npe hu Pua Nij(Barney 巴尼), yog cov plos Tes Tas. Kuj tsim hmoob ntawv thiab. Vim xwv hmoob ntawv txhob ntau yam, hmoob sib sau sab laj haum ntxim siab, xyoo 1953 lawv nyob Mim Kuj teb cov tsim lus tsim ntawv kws txuj nyob Xi Muj Laij(Smalley)kho kom zoo tuaj. Hom hmoob ntawv no, vim txhua txhia teb chaws cov hmoob kheev siv, ces tshaj hu ntawv hmoob thoob teb(国际苗文).

 

 

 
 
 


Copyright © 2005 天堂大理 滇ICP备06000687号
地址:云南省大理市大理古城新民路6号  邮编:671003 
传真:0872-2677960 大理教区负责神父:陶志斌 手机:13708640573
E-mail:cathelicdl@163.com 联络电话:0872-2664130