加入收藏   与我联系  网站简介              http://www.catholicdl.org

Hmoob npe haiv neeg thiab npe haiv neeg lub keeb


Nyob Sab Toob cov hmoob yug hu yug ua Ke xyooj(仡熊); cov nruab nrab teb ho hu Kaa Nom(嘎闹), muaj tej hu Mw(模), Nyob Sab Xyib teb Tsha Cheej Tiib(川黔滇)hu Moo(蒙). Ri nyob rau Tsha Cheej Tiib ntug cam ib suam ntawd xws li Cheej Xyib(黔西), Tiib Toob Naj(滇东南). Sab xyib teb Tiib Toob Pej(滇东北), Tiib nruab nrab teb Sab pej(滇中北)thiab kim tsawb sab xyib teb ib txhia teb chaws cov hmoob hu A Moj(阿髦), siv sab xyib teb cov lus mas tshwj tas Tshab Cheej Tiib(川黔滇)thiab Tiib Toob Pej(滇东北)tseg, cov hmoob twb hu muaj(Mioj 苗,Mooj 蒙)thc. Ri nyob rau Cheej(黔)nraub nrab teb los cheej sab naj teb ib suam txhua yam lus hmoob muaj ntsis hu sib xws. Thiab kawg muaj lub hauv paug xws dej txhawv ib yam. “Hmoob” yog yug hu yug haiv neeg no ua hmoob, kuj hais meej yug yog neeg hmoob.

Suav cov ntawv laus raws hmoob cov lus txhais suav lus los hais, muab lub “hmoob” txwm txhais ua Maaj(蛮), Moj(髦), Mo(猫), Mioj(苗)thc. Tsuas yog muaj mi ntsis xws xwb, suav yuav muab hmoob cov lus txhais kom meej xws hmoob hais, ib txwm ua tsis tau li, vim hmoob hnav khaub ncaws ntau tsav ntau yam lub zam zuag, thiab nyob rau toj roob hauv hav. Ces suav muab hmoob hu ua hmoob dawb, hmoob txaig, hmoob toob teb, hmoob xyib teb, hmoob xiav, hmoob tiab luv, hmoob tiab ntev, hmoob toj siab, hmoob tiaj nrag, hmoob zuag qaij thc ntau yam npe lwj liam tsis phim rau hmoob qhov tseem ceeb. Nyiam no saud hais li ted yuav tsum rhuav pov tseg.

Hmoob lub keeb kum liv xwm ntev niaj ntau xyoo los lawm. Cov pog yawm txwv koob puag thaum ub, suav hu li Caws Lij(九黎), Xaa Mioj(三苗),Naaj Maaj(南蛮). Twb muaj sib nqe zawv rau hauv li qab hau, tsis yog nyiag sib nyob nyiag xwb. Nrhiav lub keeb kwm uas suav tsim muaj suav ntawv laus hais txog thiab neeg haiv hmoob qhov ncauj hais. Ntau tug ua xyim tshuaj zeem tias, muab tshis yawg ua tug thawj coj pab pawg hmoob uas suav hu Caws Lij(九黎)yog hmoob sib txoos ua ke li lub hauv paus. Los muaj tej neeg zeem tias, hmoob lub keeb hauv paus tiag tiag kawg tsuas txawj nrhiav kawg xaus rau ntawm xaa mioj no xwb lauj.

Hmoob txoos ua pab pawg hu ua caws lij(九黎)nyob rau dej dag nruab nrab thiab yav nram qab ib suam ntawd, nyob thaum lawv txeem rov sab xyib li tej qab hau hauv, nrog sab toob teb pab pawg tus Huab Tais sib ua yeeb cuab tawm tsam, nyob Tso Lwj(涿鹿)teb piam tsam lawm, tom qab no, caws lij pab pawg hmoob no muaj tej txeem rov sab naj teb, txiab ntau xyoo li tom qab, lawv nyob Dej Ntev, Huaij Huj(淮河)rov txoos txhij pab pawg xaa mioj, txuas nkaus nrog dej dag nruab nrab thiab nram qab cov pab pawg neeg li thawj coj: Yoj, Sweem, Ywj 3 tug no ntev zim txwv sib ntaus sib tua. Tshoj tiam Saa Tsawb lub sij ceeb, lawv pawg hmoob raug dej dag haiv neeg huaj xyam hu ua Naaj Maaj(南蛮), Cee Maaj(荆蛮). Tshwee Chaw Tsaam Kuj(春秋战国)tshoj tiam npe, lub zim txwv, raug Tsoob Yeej (yog hais dej dag nruab nrab thiab tom taug, ncav txog Huj Naj ib txhia teb chaws, nrog rau Sab Toob Sab Xyib teb thiab Huj Pej txuas rau xeev Sab Xyib naj fab twb hu Tsoo yeej)cov neeg sib sau sawv nthwv nrog hmoob tawm tsam, Naaj Maaj(suav thuam hmoob ua Naaj Maaj)li hawm tiam tub ki tig khiav rov Naj Fab. Tshoj tiam Cheej Ham lub zim txwv, sib sau nyob rau Vws Liij Sa(武林山)nqaj tog li hmoob, raug luag hu ua Cheej Tsoo Maaj(黔中蛮), Vws Liij Maaj(武陵蛮), lawv maj mam txhawm zuj zug ua ib haiv hmoob, txij ntawd los tsiv teb raws chaw zuj zug rau kim tsawb, kav xyib, tshab naj, yeej naj tej toj roob hauv peg, kwv yees tshoj tiam Meej Tshoj lub zim txwv, hmoob yuav luag ua tsheej huam no lub yam ntxwv lawm.

 

 
 
 


Copyright © 2005 天堂大理 滇ICP备06000687号
地址:云南省大理市大理古城新民路6号  邮编:671003 
传真:0872-2677960 大理教区负责神父:陶志斌 手机:13708640573
E-mail:cathelicdl@163.com 联络电话:0872-2664130