加入收藏   与我联系  网站简介              http://www.catholicdl.org

Hmoob Haiv ntuj ntig kev ua neej


Hmoob ib txwm siv lub zog npaj qoob loo ua tus peev, ib txhia teb chaws li hmoob kuj tu tsiaj tu txhu thiab, tua tsiaj qus, ncaws tshuaj li ub li no, qhov no yog ntxiv yug tsev neeg qhov tsis txaus siv li teeb meem. Txiv neej cuab los tua nqaij qus, poj niam nrhiav ncaws tshuaj ntsuab, nyob Sab Toob teb, nruab nrab teb, cov hmoob ua nyiaj yug ntseg rau hauv tej liaj, nyob rau Cheej Toob Naj, Kuem Pej, Xyaa Xyi Naj li hmoob, kuj muab cog ntoo saib ua yam loj, coob leej hmoob muab cog liaj, cog pob kws, yaj yim, cej qom, taum, tej no saib yog yam yuav ceev tshaj. Tiib Toob Pej coob leej hmoob vim lawv raug chaw tsis zoo peg tsawg, lawv tsis cog liaj. Yeej Naj, Kim Tsawb ib txhia teb chaws cov hmoob cog liaj npleg cauj, qhov nrhiav nyiaj txiag yuav ceev li yog cog maj, luam yeeb, paj, nkaj, lauj xoob tej, nyob rau sab toob teb, nruab nrab teb li hmoob, xyiv fab cog nplej nplaum. Hmoob tub qoob neeg ua hauj lwm siv li cuab yeej muaj voom, Haiv, Hlau, hlau sij txwm, txuas, liag, taus tej no, ze niaj xyoo no los, coob leej siv Tshuab Tsuag(喷雾器), Tshuab Kiv Ntaus(打谷机)tej cuab yeej uas zoo tshaj rov tom ntej.

20 lub pua xyoo los rau 50 xyoo no, coob leej hmoob ua nyiaj tsiv teb raws chaw li ub li no, ua qoob ua loo tsis tshuam xyuam xim, teb yog kheev ntov zoov hlawv teb los ua noj haus, muaj tej tsuas zoo pom luag mab sua, luaj lag tej tswv yim xyuam xim thiab siv txuj ci ua liaj ua teb, kuj txawj yoog luag , yam li Cheej Toob Naj ntau lub teb chaws cov hmoob tseem muaj tus thawj coj kev ua hauj lwm, txhij ua ke ua tej niam plub plas. Tsoob Kuj hloov tshiab dua, Tseem Hwv siv zog pab hmoob tswv yim ua qoob loo, xa lawv siv li cuab yeej tsis sau nqe , pab txhawb lawv siv txuj ci ua liaj teb.

Teb chaws hmoob nyob, kev ua laj luam, kev tsim cuab yeej li ub li no tsis fuaj vam peg tsawg, tsuas muaj me feem siv tes ua tej me hauj lwm xws li xaws khaub ncaws tej no. ntxiv yug ua qoob ua loo qhov tsis txwm xwb.

Suav teb hloov tshiab ua ntej no, coob leej hmoob raug zwm rau hauv lub nkuaj uas(封建)Liaj Tsw tsav lub hwj huam ua hauj lwm. Coob leej hmoob raug quab yuam, raug nce se li ub li no rau suav teb ua noj ua haus, yug hmoob muaj liaj teb tsawg heev. Nyob teb chaws Cheej Xyib Pej, Tiib Toob Pej, coob leej hmoob yog ua haiv npaus ua qoob loo li zog thiab ua qhev, raug quab yuam loj kawg.

20 pua xyoo hauv 50 xyoo no, hmoob faib tau liaj teb ua yug tus, xam tias nyob ruaj cag ua yug noj lawm. Kev ua noj haus tuaj siab hlua, haiv ntuj ntig kev nrhiav noj kev nrhiav txiaj sawv nthwv ntw nto sai kawg, 50 xyoo tom ntej hloov lub tswv yim raws haiv ntuj ntig nyiam no, txij no mus, Tej cheeb tsam uas hmoob nyob, tsim txhua yam khoom, cuab yeej, los kev laj luam, kev tsham yos ua si, kev txais qhua thc, yuav fuam vam zoo zuj zug sawv los. Ze ntawm 90 xyoo no los, hmoob cov hluas tub hluas ntxhais nyob ntug hiav thiab txhua txhia niam nroog loj ua zog li kuj ntau heev, cheeb tsam hmoob nyob thiab lawv ib kuag nrug ntawd, kuj ua laj luam xws luag txoj cai, khuv xim hmoob txoj hmoo ua raug teb raug chaw ib txwm tsis zoo xws luag, liv xwm keeb kwm ua rau yug lub neej nyoog nyiag xu tsis ti qab(底子薄), txiaj lag kev luam(经济)ntw nto cuag luag tseem tshuav deb.

 

 

 
 
 


Copyright © 2005 天堂大理 滇ICP备06000687号
地址:云南省大理市大理古城新民路6号  邮编:671003 
传真:0872-2677960 大理教区负责神父:陶志斌 手机:13708640573
E-mail:cathelicdl@163.com 联络电话:0872-2664130