加入收藏   与我联系  网站简介              http://www.catholicdl.org

Hmoob Haiv ntuj ntig txoos pawg


Cheeb tsam hmoob nyob, ib lub zos ua ib txoos pawg. Muaj ntsis raws yug haiv hmoob los yug xeem hmoob ua lub txoos pawg zej zos txij thaum(xyoo 1958) sib txhij sau tsheej pab lub zos ua niam txoos pawg(公社), haiv ntuj ntig ua sab sua(残余的传统社会)hmoob koom haum lub zam zuag ncaj qha txog 20 pua xyoo los, haj yam muaj tej txhia teb chaws txog tav nov tseem ua raws qhov qub tsis tseg. Ua mus ua los los hmoob kuj hwm hmoob kev txwj laus. Txoj rawv neeg hmoob tsis tu fuam vam, thiab nrog haiv ntuj ntig txia li ub li no, ua nyiaj muaj ntau lub zos nyob muaj nyiag tsis sib thooj nyiag tus haiv hmoob hauv paug, thooj lub hauv paug hmoob sib faib nyob rau tsis thooj li zej zos.

Haiv ntuj ntig hmoob txoos pawg, qhov ntau yog nyiag zos ua nyiag zos lub nrab plawv, ntau yam plaub ntug yug ua raws yug zos, nyiag lub zos muaj nyiag tus xeev txwj laus, yuav cov uas muaj koob muaj npe los ua tus tsav.tshwm plaub tshwm ntug cia rau cov xeev txwj laus los tu, txiv neeb txiv yaig tsis faib tsawg leej, tus thawj coj hauj lwm, thiab tus xeev txwj laus mas, ib lub zos ib leeg xwb, tus thawj coj kev hauj lwm, tsav kev cai ua liaj ua teb, txiv neeb txiv yaig yog cov muaj mob txiab mob nkees los cov xav yuav tub yuav ki mus thov lawv. Dua tas hla mus ntau lub zos tseem muaj tus tu ntug neeg, tus no yog ib suam zej zos ntsib teeb meem cam cai mas, cia rau tus ntawd pab txiav txim(裁决).

(议榔)Neeg tu ntug, yog hmoob tsa rau teb chaws zos hmoob tsis deb tsis ze cov zos txoos nws ua tus tsav. Hmoob tshwm tej plaub ntug uas sib cav sib ceg sib cam mas, yuav tsum nrhiav tus ntawd pab tu. Nyiam no Cheej Toob Naj, Kav Xyib Zooj Swes tej teb chaws no tseem ua li ntawd, xyaa xyi muaj li ntawd, Sab Xyib teb chaws vim nrog mab sua nyob sib xyaw, nyiam no tsis li ntawd lawm. Hais txog neeg tu ntug(议榔)yog tham sib sau zej zos ua niam pab pawg txoos sawv los li, ploj tas ib txhia tshuav ib txhia ua sab ua sua nyob txog nyiam no, txoos sawv li no mas yog saib lub teb chaws ntawd zej zos ntau los tsawg, nws tsis xam tias peg tsawg lub zos xaiv, yog saib zej zos puas nyob tsis deb tsis ze, xwv yooj yim ua hauj lwm. Neeg tu ntug quas cis xyoo los ntev xyoo tsis hais, saib muaj tej yam yuav tsum kho duas mas, mam sib sau ua rooj sab laj, ntxiv kev cai cim cia, tus coj nyob saum rooj sab laj yog tus neeg tu ntug. Cov tuaj yog zej zos cov xeev laus, tuaj ywg ywg neeg tu ntug hauv no ua zoo li cas lawm. Tom qab mam hu ntawd li tsoom pej xeem sawv nthwv ua ke cog lus. Sawv daws pom zoo ces xam tias muaj qab hau lawm, txij thaum uas pom zoo lawm ces, tug neeg tu ntug yuav hwm kev ncaj ncees rau yug teb chaws, hwm kev tseem ceeb ua noj ua haus, yuav tsum qhuab tej cam thawj, yuav tsum tu kev ncaj ncees rau tej neeg sib cav sib ceg. Yuav tsum tiv thaiv nraum ub tej neeg siab tsiv siab nkaus, kev txhij tub rog tej no thiab. Tsim tau kab lis kev cai rau tus neeg tu ntug los tsav mas, yog kev khov kho tsis pub leej twg lam tshem ntxiv li. Coob leej hmoob nyob ntawm chaw tu ntug txhaus lub pob zeb ua cim cog lus. Txhais tias, saib yog lub cim loj kawg. Tshwj ziag qhov no tas, thooj xeem hmoob kuj xav yog thooj lub noob txi li, yuav tsum sib txuas ua ib lub hauv paug haiv ntuj ntig, xwv kom zoo rau yug xeem hmoob, nyiag lub xeem hmoob muaj nyiag lub xeem hmoob qhov chaw los ntxa. Tej uas tsis thooj xeem hmoob tsis muaj yug tus chaw ua lom zem, chaw ua si , mas lawv tus sib pab txhawb tus. Thooj ib lub xeem hmoob tsis pub sib nyob lub tshav ua si, sib deev sib hlub, sib hais kwv txhiaj los xaiv txwj nkawm. Qhov zeem tseeb tiag tiag yog lub zim txwv txi pos yawm txwv koob, xws li teb chaws Xyaa Xyi ua nyuj dab(椎牛祭祖)txi pog yawm, yuav yog kev txwj laus sib thooj thiaj ua tau ib pawg koom tes txi, Cheej Toob Naj noj nqaij nyug tsis noj nyuj plawv, cov txoos pawg(组织)no plov meej tas tib si.

Txij thaum(改土归流) muab hmoob qub kev cai sib sau xws dej ntwg ua ib kwj los lawm, ze txog ntawm tiam neeg no los, teb chaws cov hmoob raug tsoob kuj txhua nrhawv sib sau ua ib tes siv kev cai tswj kav, qub kev cai pov caj(保甲)zam zuag(形式)thiab zej zos txoos pawg (村社制度)tsim li qub kev cai, haiv ntuj ntig hmoob nyob hauv kev cai tswj hwm haj yam niaj hnub ua loj ua ntau tawm tuaj(在苗族社会管理中的作用日益增大). Haiv ntuj ntig sib txoos txhij(社会组织)qub kev cai yuag zuj zug xum lawm, nyiam no tuav ruaj txoj cai neeg tu ntug (议榔)tej teb chaws, yog ua raws zej zos tsim li kev cai zam zuag (样式). Yog kuj cuab siv los ntxiv rau kuj cuab kev cai qhov tsis txwm(国家法律的补充). Thiab kawg sib kho kom haum(调整适应)rau pej xeem.

 
 
 


Copyright © 2005 天堂大理 滇ICP备06000687号
地址:云南省大理市大理古城新民路6号  邮编:671003 
传真:0872-2677960 大理教区负责神父:陶志斌 手机:13708640573
E-mail:cathelicdl@163.com 联络电话:0872-2664130